MC Tested: Zero Gravity GSX-R1000 Latigo Sportbike Seat

15,000 miles in the saddle—from coast to coast.